Vacature

Calculator

De calculator maakt aan de hand van een opname een kosten- en urenbegroting en maakt op basis van deze begroting een offerte. Dit alles met het doel zoveel mogelijk opdrachten te verwerven tegen een prijs die voldoet aan de rendementseis van het bedrijf.

 • Onderstaande beschrijving is een uiteenzetting van de verantwoordelijkheidsgebieden en géén uitputtende opsomming van de werkzaamheden;
 • De vervuller van deze functie is dan ook gehouden alle voorkomende en in redelijkheid opgedragen werkzaamheden uit te voeren;
 • De vervuller van deze functie leeft richtlijnen, werkinstructies en procedures na die betrekking hebben op geldende kwaliteits- en veiligheidssystemen en het bedrijfsreglement.

Wat ga je doen

Taken en verantwoordelijkheden

Aanvraag

 • Beoordeelt in samenspraak met de directie het potentieel van een aanvraag en volgt hierbij de uitgangspunten uit de commerciële paragraaf van het ondernemingsplan.
 • Maakt een eerste projectopzet en voert een haalbaarheidsstudie uit.
 • Brengt indien gewenst een eerste advies uit aan de klant.
 • Opvragen van prijzen bij leveranciers en onderaannemers.
 • Planning onderaannemers en leveranciers; prijsvastheid meegeven.

Calculatie

 • Bestudeert het bestek, tekeningen en inventarisatie van eisen.
 • Verzorgt afstemming van de (on)mogelijkheden met de projectleider.
 • Maakt een overzicht van uit te voeren werkzaamheden.
 • Opstellen van calculaties van te verrichten werkzaamheden en te verwerken materialen.
 • Inschatten van tijdsnormen ten aanzien van de montagewerkzaamheden.
 • Uitwerken van een goed klantadvies.

Offerte

 • Stelt een demarcatielijst op, communiceert duidelijk over uitsluitingen.
 • Werkt een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, leveringen en diensten uit.
 • Uitbrengen van advies.
 • Uitwerken en verzendklaar maken van offertes.
 • Opvolgen van offertes.
 • Ziet toe op de ontvangst van een orderbevestiging.

Project

 • Goede overdracht aan de projectleider en werkvoorbereider.

Uitvoering

 • Terugkoppeling van “vergeten zaken” in de calculatie.
 • Checken van normen voor benodigde montagetijd.

After sales

 • Volgt nacalculaties ter verbetering van het inzicht in werkelijke kosten en stelt op basis hiervan normtijden bij.

Organisatie

 • Onderhoudt contact met toeleveranciers met het oog op technische ontwikkelingen.
 • Analyseren van gegevens om te komen tot normen voor montagetijden en -prijzen en het instellen van kengetallen.
 • Onderhouden van centrale database met onderhanden aanvragen en calculaties.
 • Deelname werkoverleg.

Over jou

Competenties

Flexibiliteit
Is continu bezig zijn/haar aanpak tijdens het proces af te stemmen op de gemaakte afspraken.

Klantgerichtheid
Onderzoekt de wensen van de klant en vertaalt deze in passende oplossingen.

Gevoel voor details
Heeft gevoel voor details binnen het eigen werk.

Planmatig werken
Is in staat het eigen werk(proces) te structureren en signaleert tijdig verstoringen in de voortgang.

Kwaliteitsgerichtheid
Hanteert hoge kwaliteitsnormen binnen het eigen werk.

Analytisch vermogen
Ziet verbanden in een complex probleemgebied of situatie.